KAM: Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

Normen

 

Kwaliteit

Wat is de ISO 9001?

ISO staat voor  International Organization for Standardization. De ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties die normen vaststelt.

De ISO 9001 norm die gericht is op de beheersing en het verbeteren van de kwaliteit van de processen van een organisatie. 

 

De ISO 9001 norm heeft tot doel organisaties te ondersteunen bij het continu verbeteren van de kwaliteit. Hierbij is het verhogen van de klanttevredenheid een belangrijk aspect. De norm vraagt om een procesbenadering , een methode voor risico-identificatie en risicomanagement.

 

Arbeidsomstandigheden

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Voor het VCA-certificaat moet worden voldaan aan de in de Checklist opgenomen aspecten. Het hebben van een VCA-certificaat is een randvoorwaarde voor veel opdrachtgevers. Het geeft aan dat een organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving op deze aspecten.

VCA is voor veel opdrachtgevers een eis. Het is dus een randvoorwaarde om überhaupt aan de slag te kunnen. Veelal is VCA bedoeld voor aannemers die te maken hebben met risicovolle werkzaamheden of risicovolle omgevingen

VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • Civiele techniek
 • Elektrotechniek
 • Industriële reiniging
 • Isolatie
 • Metaal
 • Onderhoud
 • (Petro)chemie
 • Procesindustrie
 • (Steiger)bouw
 • Transport
 • Werktuigbouwkunde

 

Er zijn drie verschillende certificatieniveaus op het gebied van VCA: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Het kan zijn dat verschillende onderdelen van uw bedrijf voor verschillende certificatieniveaus in aanmerking komen.

VCA* is gericht op het beheersen van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Deze werkzaamheden worden gekenmerkt als:

 • minder complex;
 • beperkt van omvang;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van onderaannemers.

 

VCA** heeft als extra dimensie het inrichten van een effectieve VGM-structuur. Onderdelen van deze VGM-structuur bevatten beleid, organisatie en verbetermanagement. Ook zijn de werkzaamheden die vallen onder VCA** zijn:

 • van een complexere aard ;
 • groter van omvang;
 • er wordt er gebruik gemaakt van onderaannemers.

 

VCA Petrochemie heeft de kenmerken van de VCA** met als toevoeging het gericht zijn op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Deze eisen zijn:

 • U werkt als hoofdaannemer of maakt deel uit van een aannemerscombinatie in de petrochemie.
 • Het werk dat uw bedrijf uitvoert is relevant voor het beheer van ernstige risico’s.

 

Wat is VCU?

VCU staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendbureaus. Deze certificatie is richt zich op uitzendorganisaties, die uitzendkrachten detacheert aan bedrijven met VCA certificatie. Het doel van de VCU is om de veiligheid van uitzendkrachten, die werkzaamheden uitvoeren met en/of onder verhoogd risico, te borgen.

In de praktijk is VCU een randvoorwaarde om voor de opdrachtgever te mogen werken. Dit geld zeker voor de branches:

 • Civiele techniek
 • Elektrotechniek
 • Industriële reiniging
 • Isolatie
 • Metaal
 • Onderhoud
 • (Petro)chemie
 • Procesindustrie
 • (Steiger)bouw
 • Transport
 • Werktuigbouwkunde

 

Wat is de ISO 45001?

Het doel van de ISO 45001 is het bevorderen van veiligheid op de werkvloer. Het bevorderen van veiligheid draagt ook uit aan het verbeteren van de reputatie bij klanten en medewerkers. De ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001.

De OHSAS 18001, afkorting van Occupational Health and Safety Assessment Series, is een internationale standaard voor managementsystemen die betrekking heeft op arbeidsomstandigheden. Het doel van deze norm is het beheersen van risico’s en het verbeteren van prestaties met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De werkwijze van deze norm is gebaseerd op  de PDCA cyclus.

Deze arbeidsomstandigheden hebben betrekking op de gezondheid en de veiligheid van medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn: fysieke- en mentale belasting, en machine veiligheid.

Organisaties die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, dienen voor maart 2021 over te stappen.

 

Milieu

Wat is de ISO 14001?

De ISO 14001 is een norm die gericht is op het monitoren en beheersen van de milieuprestaties.  Deze prestaties zijn het gevolg van de activiteiten, de producten en de diensten van een organisatie.

Doel van deze norm is de bescherming van het milieu. Het voorkomen van milieuvervuiling neemt daarbij een belangrijke plaats in. De norm is gebaseerd op de PDCA cyclus. 

Het vastleggen van een milieubeleid en -doelstellingen zijn belangrijke aspecten. Deze moeten voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving. Daarnaast moeten ze gericht zijn op de stijgende bezorgdheid van belanghebbenden.

Om de milieuprestaties te kunnen beheersen gebruikt men een milieumanagementsysteem (MMS)

Met behulp van milieuaudits en -certificaten kunnen organisaties aantonen dat zij milieuprestaties belangrijk vinden.

 

Wat is de ISO 14064?

De ISO 14064 is een norm die gericht is op het beheersen van de CO2 emissies en – verwijderingen van organisaties.  In de norm zijn richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen, managen en rapporteren van de vereisten van CO2 prestaties op bedrijfsniveau. Het doel van de ISO 14064 is het beperken van de schade aan het milieu beheersen van de CO2 emissies en – verwijderingen van organisaties.  In de norm zijn richtlijnen vastgelegd met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen, managen en rapporteren van de vereisten van CO2 prestaties op bedrijfsniveau. In de praktijk verhoogt de ISO 14064 uw geloofwaardigheid en betrokkenheid bij het milieubewust handelen.

 

Wat is de BRL 9335?

BRL staat voor een beoordelingsrichtlijn. Deze norm richt zich op het beheer van grond(stromen).

Het doel van de BRL 9335 is het beheersen van de grondstromen van het volledige bodembeheerproces. Vanaf het eerste moment van vrijkomen tot het laatste moment van levering, zeven, samenvoegen en tijdelijke opslag worden de stromen inzichtelijk gemaakt en gecontroleerd.

De werkzaamheden die betrekking hebben op het opbreken van partijen grond moeten onder het BRL 9335 certificaat worden uitgevoerd.

 

Wat is de BRL SIKB 7000?

Het SIKB is een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de markt en de overheid en is opgericht om de kwaliteit van bodemwerkzaamheden te waarborgen.

De norm BRL SIKB 7000 is gericht op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. Het doel van deze norm is het waarborgen van de kwaliteit van saneringswerkzaamheden.

 

Wat is de BRL SVMS-007?

De BRL SMVS-007 staat voor Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen. Deze norm is gericht op het bevorderen van de veiligheid bij sloopprojecten. Bij milieukundig verantwoord slopen moet rekening gehouden worden met het vrijkomen van sloopmaterialen. Een sloopplan kan zowel de wijze van de selectieve sloop in kaart brengen als de afvoer van de sloopmaterialen.

 

Wat is de BRL ERM 4000?

De BRL ERM 4000 staat voor Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten. De BRL ERM 4000 is gericht op de fysieke instandhouding van het interieur en/of exterieur van monumenten. Zowel het onderhoud als de restauratie van de monumenten kan vallen onder de fysieke instandhouding.

 

Wat is de BTR?

De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur, afkorting BTR, is een norm die gericht is op de railinfrastructuur. Werkzaamheden die rondom het spoor verricht worden, moeten voldoen aan hoge veiligheidseisen. Om deze werkzaamheden uit te voeren hebben ProRail en NS Stations afgesproken dat, naast het criteria van de VCA , deze aangevuld dienen te worden met specifieke eisen van de BTR.

 

Wat is FSC?

Het Forest Stewardship Council, afkorting FSC, is een internationaal keurmerk. Dit keurmerk wordt gegeven aan hout dat, volgens de norm, afkomstig is uit een duurzaam-, sociaal- en economisch verantwoord beheerd bos.

Het doel van dit keurmerk is het bevorderen van verantwoord bosbeheer. Het keurmerk zelf heeft geen betrekking op de kwaliteit van het hout, maar alleen op de herkomst van het hout.

 

Wat is PEFC?

Het Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, afkorting PEFC, is een internationaal keurmerk. Dit keurmerk is gericht op het promoten van duurzaam bosbeheer.

Het doel van het PEFC is om milieuverantwoordelijk en sociaal bosbeheer te bevorderen.

 

Wat is het MRF-keurmerk?

De Metaal Recycling Federatie, afkorting MRF, is een keurmerk dat aantoont dat bedrijven zich aan de wettelijke eisen houden op het gebied van metaal recycling.

Het doel van dit keurmerk is om afgedankte elektr(on)ische apparaten in te zamelen om deze te recyclen.

 

Asbest

Wat is het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering?

Het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vormt de wettelijke basis voor certificeren van asbestinventarisatiebedrijven en asbest verwijderaars. Zonder deze certificaten mogen bedrijven deze werkzaamheden niet uitvoeren. Het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vervangt de normen SC530 en SC540.

Overig

Wat is MVO?

(MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze norm heeft betrekking op ondernemen met aandacht voor milieu, ethiek, financiële doelstellingen. Het MVO dient ook rekening te houden met de verwachtingen van alle belanghebbenden van een bedrijf.

Daarnaast wordt vaak de Engelse variant Corporate Social Responsibility (CSR) gebruikt.

 

Wat is EMVI?

EMVI is een afkorting die staat voor Economisch Meest Verantwoorde Investering. Het doel van EMVI is om te zorgen dat mensen niet uitsluitend kiezen voor de laagste prijs bij investeringen. Investeringen dienen rekening te houden met de samenwerking met de opdrachtgever, duurzaamheid, innovatie, kwaliteitsmanagement en omgang met de omgeving. Op basis van deze aspecten dient er ten opzichte van de prijs een gewogen besluit te worden gemaakt.

 

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 is een norm die zich richt op informatiebeveiliging. De norm licht de eisen toe voor het plannen, uitvoeren, controleren en van een ISMS (information security management systeem). Deze eisen zijn zo opgesteld dat deze zouden moeten leiden tot een procesmatige inrichting van de informatiebeveiliging. De informatiebeveiliging dient wel te worden aangepast op de behoefte van alle belanghebbenden van het bedrijf of de organisatie.

 

Wat is de Veiligheidsladder?

De veiligheidsladder, of de Safety Culture Ladder, is een methode om zowel het bewustzijn als en het handelen op het gebied van veiligheid te bepalen. Bedrijven die veiliger handelen staan hoger op de ladder. De ladder bestaat uit vijf treden. Deze treden zijn: Pathologisch, Reactief, Berekendheid, Proactief en Vooruitstrevend.  Bedrijven mogen zelf bepalen op welke trede zij zich willen begeven. 

 

Terug naar boven